Propozície: 0. ročník bežeckého podujatia Beh kalváriou

Pokyny a základné informácie

Dátum: 4.6.2022

Miesto: Kalvária, Považská Bystrica

Štart: Deti: 10.00, Dospelí: 12.15

Ročník: 0.

Povrch: Lesné cesty

Hlavná trať

Trate pre deti:

Organizátor:

Peter Opoldik, LEO TRADE s.r.o.
Kontakt: opoldik@gmail.com, 0915 774 889

František Stanek, PIFEMA s.r.o.
Kontakt: info@alu-terasy.sk, 0917 865 026

Pravidlá: preteká sa podľa pravidiel Slovenského atletického zväzu a týchto propozícií

Účastnícky limit: 500

Registrácia: www.vysledkovyservis.sk/beh-kalvariou-prihlaska

ŠTARTOVNÉ :

deti: 

 • vopred 2€ do 2. júna
 • 4€ na mieste

dospelí:

 • vopred 10€ do 2. júna
 • 15€ na mieste

Za riadne prihláseného sa považuje účastník až po zaplatení štartovného poplatku.

Celý výťažok Behu Kalváriou bude venovaný na charitatívny účel – podporu OZ Vzostup5

OZ Vzostup5 je občianske združenie, ktorého členmi sú ľudia od 22-50 rokov so zdravotným postihnutím ako Downov syndróm, autizmus, psychickými, rečovými a inými poruchami.

Predmetom činnosti združenia je poradenská činnosť a pomoc ľuďom v núdzi, organizovanie prednášok, charitatívnych podujatí, integrácia a inklúzia postihnutých v bežnom živote.

Členovia OZ Vzostup5

GENERÁLNI PARTNERi

SPONZORI PODUJATIA

epotex logo
abos gyros logo
thyssen logo

Mediálni partneri

Pridajte sa k SPONZOROM

Ako už samotný názov napovedá, trasa behu bude viesť kalváriou, ktorú nájdete na kopci Kamenec v Považskej Bystrici. Už samotný výstup na vrchol kalvárie síce preverí vašu kondíciu, no zážitkom pre telo a dušu vám bude krásny výhľad na Považskú Bystricu a Považský hrad. 
 

Medaily pre podujatie

Medaily od WinMed

Medaily pre tieto preteky promtne zabezpečila vo vysokej kvalite spracovania spoločnosť WinMed.

KATEGÓRIE DOSPELÝCH

Vizualizácia trasy Dynamický priebeh
Vizualizácia trasy Dynamický priebeh
Vizualizácia trasy Dynamický priebeh
Vizualizácia trasy Dynamický priebeh
Vizualizácia trasy Dynamický priebeh

KATEGÓRIE DETÍ

Vizualizácia trasy Dynamický priebeh
Vizualizácia trasy Dynamický priebeh
Vizualizácia trasy Dynamický priebeh
Vizualizácia trasy Dynamický priebeh
Vizualizácia trasy Dynamický priebeh
Vizualizácia trasy Dynamický priebeh

Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v kalendárnom roku konania pretekov bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

Pri účastníkoch do 18 rokov vrátane je potrebný podpísaný súhlas zákonného zástupcu.

Úhrada štartovného

Online prihlasovanie bude ukončené 2. 6. 2022 o 23:59, alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu. Po tomto dátume, ak nebude naplnený  účastnícky limit sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. 
Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa jeho meno zobrazí v zozname prihlásených a príde mu e-mail s potvrdením.
Výška štartovného závisí od dátumu registrácie. V prípade detského behu od počtu prihlásených detí.

Možnosti platenia štartovného

Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite.
Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde vám e-mail s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak e-mail nenájdete, skontrolujte si priečinok SPAM alebo Nevyžiadaná pošta). Neuhrádzajte, prosíme, štartovné poštovou poukážkou. 

Odmeny pre hlavné kategórie

 • Účastnícka medaila pre každého bežca a bežkyňu v cieli.
 • Výdatné občerstvenie po dobehnutí do cieľa v cene registrácie (guláš, pivo – alko, nealko, nápoje…)
 • Pre prvých troch víťazov z každej kategórie: Trofeje, medaily a vecné ceny od partnerov.
 • Tombola
Vyhlasovanie výsledkov sa uskutoční približne o 14tej hodine.
 
 

Odmeny pre detský beh

1. Kategória

 • Účastnícka medaila a diplom
 • Prekvapenie pre deti

2.-4. Kategória

 • Účastnícka medaila
 • Pre prvých troch v každej kategórii: Trofeje, medaily a vecné ceny od partnerov

Prezentácia

Vyzdvihnutie si štartových balíkov prebieha na miete pretekov

 • 4. 6. 2022 od 08:00 do 11:30 hod.

Pitný režim a toalety budú zabezpečené.

Sledujte detailné informácie  k podujatiu na www.alu-terasy.sk/beh-kalvariou.

Zdravotná služba: V priestore štartu a cieľa, rovnako tak popri trati, bude k dispozícii rýchla zdravotná a záchranná služba.

 

Štartové zahŕňa

 • štartové číslo,
 • merací čip,
 • medailu po prebehnutí cieľom,
 • občerstvenie na trati,
 • jedlo v cieli,
 • SMS s výsledným časom na mobilné číslo uvedené v online prihláške.

Poistenie

Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.
Na zadnej strane štartového čísla bude rovnako ako v online prihlasovacom formulári možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade záujmu doplňte, prosíme, predložené údaje o váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiu, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, respektíve po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc. Na zadnej strane nájdete aj telefonický kontakt na záchrannú službu počas podujatia.

Meranie časov

Elektronickú časomieru zabezpečuje spoločnosť SunBell s.r.o. – vysledkovyservis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke vysledkovyservis.sk
 

Výsledky

Výsledky zverejní usporiadateľ po skončení podujatia na webstránke vysledkovyservis.sk a následne na webstránke https://behkalvariou.sk. Pretekári budú vo výsledkovej listine zoradení v poradí podľa oficiálneho času (čas od výstrelu po okamih prekročenia cieľovej čiary).
 
Štartové číslo
Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak, aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi, bude diskvalifikovaný.

Presun štartovného čísla na inú osobu a zmeny v prihláške

Zaplatené štartovné sa nevracia. Štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4 eurá. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné.
Drobné zmeny v prihláške, ako napríklad oprava klubu, sa vykonávajú zadarmo.
V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka alebo urobiť drobnú zmenu v prihláške, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.
 

Protesty

Protesty sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi najneskôr do 30 minút po zverejnení výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu hlavného rozhodcu, doložené vkladom vo výške 10 eur, sa musí podať jury písomne do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu.
Organizátor Pifema, s. r. o. si vyhradzuje právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách.

Vyššia moc

Organizátor Pifema s.r.o. a LEO Trade s.r.o. si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, respektíve organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, respektíve z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.
V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, respektíve jeho časti, nakoľko organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia či zrušenia podujatia. Organizátor môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.
 

Opatrenia COVID-19

Pre divákov a súťažiacich je povinný negatívny výsledok RT-PCR/LAMP testu nie starší ako 72 hodín, alebo AG testu nie starší ako 24 hodín.

Výnimky z testovania:

 1. a) ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
 2. b) ktoré sú najmenej 21dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
 3. c) ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
 4. d) ktoré sú najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
 5. e) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
 6. f) ide o osobu do 10 rokov veku.

Organizátor hromadného podujatia je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov hromadného podujatia predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností vyššie; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia alebo organizátor hromadného podujatia oprávnený nahliadnuť.

V prípade, že aktuálna situácia spojená so šírením ochorenia COVID-19 si bude vyžadovať zavedenie opatrení v súlade s aktuálnymi nariadeniami Hlavného hygienika SR a Úradu verejného zdravotníctva SR, účasť pretekárov na podujatí môže byť upravená na základe rozhodnutia organizátora, resp. na stanovených epidemiologických a hygienických pravidlách pre organizovanie hromadných športových podujatí.

Novinky spoločnosti Pifema s.r.o.